نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری شمال، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.

2 استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالکاشتر، تهران.

3 دکتری، پژوهشکده علوم و فناوری شمال، دانشگاه صنعتی مالکاشتر، تهران.

10.22068/jstc.2020.112452.1575

چکیده

بکارگیری کامپوزیت‌ها در ساخت مخازن تحت فشار از زمینه‌های مهم کاربردی این مواد است. بررسی این موارد کاربردی، در حالت پیچیده‌تر اعمال فشار خارجی بسیار مورد توجه می‌باشد. یکی از معضلات اصلی در طراحی و ساخت مخازن تحت فشار خارجی کامپوزیتی، طراحی مناسب دریچه‌های ضروری مختلف بر روی آن و ملاحظات مربوطه است. از آن-جا، بررسی استحکام و مقاومت سازه‌ای مخزن در موقعیت منافذ و دریچه‌ها، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این مقاله، ضمن ارائه‌ی یک فرایند طراحی جهت ایجاد دریچه‌ بر روی مخازن کامپوزیتی، شدت تأثیر حضور دریچه تحقیق گردید. نظر به اهمیت مواد و سازه کامپوزیتی در استقامت بدنه، سازه مخزن کامپوزیتی در نرم‌افزار قدرتمند اجزاء محدود آباکوس شبیه‌سازی گردید. در همین راستا، رفتار مکانیکی سازه بر اساس پارامترهای تاثیرگذار در تعریف طرح‌های مختلف دریچه، مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتایج حاصل، تاثیر حضور دریچه در نسبت ابعادی بزرگ بر رفتار مخزن نشان داده شده است. در انتها، نتایج محاسبات اجزا محدود، اهمیت ملاحظات بکارگیری و طراحی صحیح حلقه تقویت-کننده(قطعه‌ی واسط) در دریچه‌ها را به عنوان یکی از تمهیدات جبران کننده عوارض کاهشی بار کمانشی ناشی از وجود دریچه در مخزن نمایش داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Analysis of Opening Closure on the Composite Vessel Subjected to External Pressure

نویسندگان [English]

  • Reza Batalebluie 1
  • Mahmood Zabihpoor 2
  • Pooya Dehestani 3
  • Javad Babaie 1

1 North Institute of Science & Technology, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

2 Department of Aerospace Engineering, Malek Ashtar university of Technology, Tehran, Iran.

3 North Institute of Science & Technology, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Composites are commonly used in pressure vessels. One of the critical problems in manufacturing composite vessel under the external pressure is sealed opening design and its considerations. It's required to review the body resistance in opening locations. In this paper, a special design process for opening closure presented and the influence of such cutouts on vessel body studied. Because of the importance of body resistance, the vessel material and structure mechanical performance were analytically evaluated. Then, Mechanical behavior of the vessel structure was investigated based on the parameters affecting the definition of different opening designs through finite element simulation and analysis in ABAQUS commercial code/software. Hence, the effect of the presence of openings, including the consequences of creating asymmetry in the structure, has been determined in a large aspect ratio. Finally, the results represents, the importance of complying practical requirements and implementation of reinforcement rings in the opening locations to get the suitable design as one of the most effective solutions to compensate the opening reduction consequences i.e.; buckling strength reduction and highly increasing asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Composite Vessels"
  • "Opening closure"
  • "FE Analysis"
  • "Buckling"
  • "External Hydrostatic Pressure"

[1] Shenoy, R. A., Wellicome, J.F.,Composite Materials in maritime structures; Vol. 1: Fundamental Aspect,’’ .Cambridge University Press, UK, 1993.

[2] Chawla, K., Composite Materials: Science and engineering, Springer, 2013.

[3] Messager, T., Pyrz, M., Gineste, B., Chauchot, P., Optimal lamination of thin underwater composite cylindrical vessels, Composite Structures Journal. Vol. 58, pp. 529-537 ,2002.

[4] Moon, C. J., Kim, I. H., Choi, B. H., Kweon, J. H., Choi, J. H., Buckling of filament-wound composite cylinders subjected to hydrostatic pressure for underwater vehicle applications, Composite Structures Journal, Vol. 92, pp. 2241-2251, 2010.

[5] Hur, S., H., Son, H. J., Kweon, J. H., Choi, J. H., Postbuckling of composite cylinders under external hydrostatic pressure, Composite Structures Journal, Vol. 86, pp.114-12, 2008.

[6] Han, J. Y., Jung, H. Y., Cho, J. R., Choi, J. H.,Bae, W. B., Buckling analysis and test of composite shells under hydrostatic pressure, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 201, pp.742–745, 2008.

[7] Alizadeh, E., Babaei, J., Batalebluie, R., Behrooz, H., Numerical and Experimental Study of Reinforced Composite Vessels with Hoop Stiffeners under External Hydrostatic Pressure,In Persian, Journal of Modelling in Engineering of Semnan University, 25, 16(54), pp: 24-34, 2018.

[8] Alizadeh, E., Babaei, J., Dehestani, P., Batalebluie, R., Behrooz, H., Study of The effect of thickness and initial geometric imperfection of cylindrical composite shell on the buckling behavior in axial pressure,In Persian, Journal of Modelling in Engineering of Semnan University, 11, 16(53), pp.:121-134, 2018.

 

[9] Ahmadi, I., Analysis  of interlaminar  stresses in cross-ply  composite  cylinders subjected to radial loads,’’ in Persian. Journal of science and technology of composites, Vol. 2, No. 3, pp 43-54, 2015.

[10] Khalili, S.M.R. Sedigh, Y. and  HosseinAhari, S.M., Experimental and numerical study of the buckling of semi-cylindrical composite lattice, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, 3(3), pp. 269-276, 2016.

[11] Dadashi, A. and Rahimi, G.H., Experimental  and numerical  investigation of buckling  and  post-buckling  behavior of  filament wound composite cylinders under lateral compression loading by parallel rigid plates”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, 6(1), pp. 151-165,2019.

[12] Elyasi, M., Yousefinezhad, G. H., Zabihpoor, M., Determination of mechanical response of composite cylinders including Circular cutout subjected to uniform external hydrostatic pressure, In Persian, Journal of Modarres Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 9, pp 360-370, 2015.

[13] Tafreshi,A., Delamination buckling and post buckling in composite cylindrical shells under combined axial compression and external pressure, Composite StructuresJournal, Vol. 72, pp. 401-418, 2006.

[14] Taheri, B.,Omidi, F., Shokrieh, M., Experimental and Numerical investigation of buckling behavior of composite cylinders with cutout, journal of  Thin-Walled Structures, Vol. 116, pp. 136-144, 2017.

[15] Herakovich, C. T., Mechanics of Fibrous Composites Materials, 2nd ed., University of Virginia, USA, 1998.

[16] Kaw, A.K.,Mechanics of Composite Materials, 2nd ed., CRC Press, USA, 2006.

[17] Mohsenishakib, M., Mechanics of Composite Structures, In Persian, Imam Hossein University Press, IRI, 2013.

[18] Harris,B.,Fatigue in composites, CRC Press, USA, 2003.

[19] Gibson, R.F.,Principles of Composite Material Mechanics, 4th ed., CRC Press, USA, 2015.

[20] ASM Handbook, Composites- Vol. 21, 2001.

[21] Budynas, R. G.,Nisbett, J. K., Shigley’s Mechanical Engineering Design, 10th ed., McGraw-HillEducation, 2015.

[22] ShenK., Pan G., Optimizing the buckling strength of filament winding composite cylinders under hydrostatic pressure, Journal of Reinforced plastics and composites, https://doi.org/10.1177/0731684418765989, 37(13), pp.892-904,  2018.

[23] Ghasemi A.R., Hajmohammad M.H., Mass and buckling criterion optimization of stiffened carbon/epoxy composite cylinder under external hydrostatic pressure, Lat. Am. j. solids struct.,http://dx.doi.org/10.1590/1679-78253881, 15(1), Rio de Janeiro, 2018.

[24] ShenK., Pan G., Jiang J., Huang Q., Shi y., Stability of Filament-Wound Composite Cylinders Subjected to Hydrostatic Pressure, Journal of Northwestern Polytechnical University, 36(5), 839-847, 2018, DOI:10.22075/JME.2017.10883.1042.

[25] Shen, K. & Pan, G. ,Journal of Shanghai Jiaotong Univ.(Sci.), 2019, https://doi.org/10.1007/s12204-019-2087-1.