نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

3 دانشجو/ دانشکده مهندسی و علم مواد دانشکاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

10.22068/jstc.2019.95546.1478

چکیده

در این پژوهش، تاثیر لایه چینی الیاف و سیکل سرمایش بر رفتار خمشی کامپوزیت های لایه ای الیاف- فلز (FML) حاوی الیاف شیشه و بازالت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های FML متشکل از دو ورق آلومینیوم 2024-T3 و لایه ی میانی کامپوزیت زمینه اپوکسی با 4 لایه الیاف بازالت و شیشه در 5 حالت لایه چینی مختلف به روش لایه گذاری دستی ساخته شدند. به منظور افزایش چسبندگی بین آلومینیوم و کامپوزیت پلیمری، اصلاح سطحی آلومینیوم با روش الکتروشیمیایی (آندایز) صورت گرفت. هر سیکل دمایی در مدت زمان 3.5 دقیقه بین دمای°C 25 و -100 انجام شد. خواص خمشی نمونه ها بعد از 40 سیکل سرمایش مورد ارزیابی قرار گرفت و با نمونه های بدون سیکل مقایسه شدند. به منظور مشخصه یابی مکانیزم شکست از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و نوری استفاده شد. با توجه به نتایج، در نمونه های بدون سیکل دمایی، بیشترین و کمترین استحکام و مدول خمشی به ترتیب مربوط به کامپوزیت FML حاوی الیاف بازالت و حاوی الیاف شیشه (به علت خواص مکانیکی پایین تر الیاف شیشه نسبت به الیاف بازالت) بود. بعد از انجام سیکل سرمایش، بیشترین تغییرات استحکام و مدول خمشی به ترتیب با 6 و 4.9 درصد افزایش مربوط به نمونه حاوی الیاف بازالت و کم ترین آنها با 2.5 و 1.6 درصد مربوط به نمونه حاوی الیاف شیشه می باشد. علت افزایش خواص خمشی، غلبه مکانیزم تنش فشاری (که باعث بهبود چسبندگی بین اجزای کامپوزیت می شود) بر جدایش بین اجزای کامپوزیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Cryogenic Environmental Condition upon Flexural Properties of Aluminum- Epoxy/ Basalt Fibers- Glass Fibers Laminates

نویسندگان [English]

  • Fardin Asghari Arpatappeh 2
  • mehdi abdollahi azghan 3

2 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

3 Faculty of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, effect of fiber arrangement and cryogenic cycles on the flexural behavior of fiber metal laminates (FMLs) were investigated. The FMLs were prepared from two aluminum 2024-T3 plates and basalt-glass fibers/epoxy composite in the central part of it. These composites were prepared in 5 different fiber arrangement by hand Lay-up technique. In order to enhancement of adhesion between aluminum and composite, aluminum surfaces were treated by electrochemical treatment (anodizing). Each cycle was carried out in 3.5 min between -100 and 25 °C. The laminates were cycled for 40 times and their flexural performance were studied before and after cryogenic cycle. In order to characterization of failure mechanism of specimens, scanning electron microscopy and optical microscopy were used. The highest and lowest flexural strength and modulus consequently belonged to the specimen with layers of basalt fibers (BFML) and the specimen consisted of glass fibers (GFML) because of weak properties of glass fibers in comparison to basalt fibers. After carrying out cryogenic cycles, BFML had the highest percentage of difference with respect to this specimen before carrying out the cryogenic cycle. These difference in flexural strength and modulus were 6% and 4.9% respectively. But in the case of GFML, difference percentage in flexural strength and modulus were 2.5% and 1.6% respectively that was the lowest percentage of difference after cycling. When the hybrid FMLs were carried out by cryogenic cycles, due to overcoming the pressure stress mechanism on delamination between composite components, results showed enhancement in flexural behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber-metal laminate
  • Cryogenic cycling
  • Basalt fibers
  • Fibers arrangement
  • Flexural properties