فصلنامه تابستان  نشریه علمی - پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت منتشر شد.