فصلنامه بهار نشریه علوم و فناوری کامپوزیت منتشر شد.