نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان .

2 پژوهشگر پسادکتری، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

10.22068/jstc.2023.1983220.1819

چکیده

رزین‌های اپوکسی به طور گسترده-ایی به عنوان یک ماده پوششی برای حافظت از فلزات در کاربردهای مختلف، به کار می‌رود. ویژگی‌هایی نظیر فرآیندپذیری بسیار خوب، مقاومت شیمیایی عالی، عایق بودن خوب نسبت به الکتریسته و چسبندگی قوی رزین اپوکسی به مواد غیر هم جنس موجب شده است این مواد به طور گسترده در صنایع تولید پوشش مورد توجه قرار گیرند. پوشش‌های اپوکسی مستعد آسیب‌هایی نظیر میکروترک می‌باشند. این نوع آسیب‌دیدگی‌ها موجب ایجاد نقایصی در پوشش، افت ویژگی‌های ظاهری (زیبایی) و استحکام مکانیکی پوشش می‌شوند. همچنین مسیرهایی برای تسریع ورود آب، اکسیژن و گونه‌های خورنده به سطح فلز ایجاد می‌شود، در نتیجه خوردگی‌های موضعی در فلز رخ می‌دهد. فرآیند ترمیم قطعات ساخته شده از پوشش‌های پلیمری زمان‌بر، گران قیمت و در بسیاری از موارد امکان تشخیص آسیب و دسترسی به آن‌ها برای انجام ترمیم غیرممکن می‌باشد. از این رو یافتن راه‌حلی به منظور ترمیم خودکار میکروترک‌ها بدون نیاز به مداخله بشر و جایگزینی مواد جدید، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بنابراین، به دنبال پژوهش و تلاش‌های زیادی که در این زمینه انجام شده است، این مهم با طراحی سامانه‌های هوشمند خودترمیم شونده عملی می‌گردد. رایج‌ترین روش تهیه پوشش‌های خودترمیم‌شونده، میکروکپسوله کردن عامل ترمیم در پوسته‌های پلیمری یا معدنی و جااسازی میکروکپسول‌های تهیه شده در ماتریس اپوکسی می‌باشد. بررسی خاصیت خودترمیمی در پوشش‌های اپوکسی با آزمون‌های طیف سنجی امپدانس الکتریکی و اسپری نمک انجام می‌گیرد. در این پژوهش، مطالعات انجام شده‌ در زمینه پوشش‌های اپوکسی خودترمیم‌شونده، مرور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review on anti-corrosion self-healing epoxy coatings

نویسندگان [English]

  • Sadegh Sahraei 1
  • Fatemeh Ahangaran 2

1 Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

2 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Epoxy resins are widely used as coating to protect metals in various applications. The properties such as very good processability, excellent chemical resistance, good insulation against electricity, and strong adhesion to non-homogeneous materials have caused epoxy materials to be widely considered in the coating industries. Epoxy coatings are susceptible to damage such as microcracking. These types of damages cause defects in the coating and reduce the appearance (beauty) and mechanical strength of the coating. Also, the penetration of water, oxygen and corrosive agents to the surface of the metal is accelerated. As a result, the local corrosion occurs in the metal. The repair process of polymer coatings is time-consuming, expensive, and in many cases it is impossible to detect the damages and access them for repair. Therefore, it is very important to find a solution to automatically repair the microcracks without any type of human intervention and the replacement of new components. Therefore, this can be possible by designing self-healing intelligent systems. The most common method of preparing self-healing coatings is microencapsulation of healing agent in polymer or mineral shells and embedding the prepared microcapsules in the epoxy matrix. The self-healing properties of the epoxy coatings can be investigated with electrical impedance spectroscopy and salt spray tests. In this research, the studies on self-healing epoxy coatings have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epoxy resin
  • corrosion
  • self-healing coatings
  • microcapsules
[1] Yabuki, A., “Particle-induced damage and subsequent healing ofmaterials: Erosion, corrosion and self-healing coatings”, AdvancedPowder Technology, Vol. 22, No. 3, pp. 303-310, 2010.
[2] Cho, S. H., Andersson, H. M., White, S. R., Sottos, N. R., & Braun,P. V., “Polydimethylsiloxane‐based self‐healing materials”,Advanced Materials, Vol. 18, No. 8, pp. 997-1000, 2006.
[3] Li, G., & Meng, H., “Recent Advances in Smart Self-Healing Polymers and Composite” Elsevier, 2015.
[4] Shi, X., Fernando, B. D., & Croll, S. G., “Concurrent physical agingand degradation of crosslinked coating systems in acceleratedweathering”, Journal of Coatings Technology and Research, Vol. 5,No. 3, pp. 299-309, 2008.
[5] Burnett, P. J., & Rickerby, D. S., “The relationship between hardness and scratch adhesion”, Thin solid films, Vol. 154, No. 1-2, pp. 403-416, 1987.
[6] Ghosh, S. K., “Self-healing materials: fundamentals, designstrategies, and applications”, John Wiley & Sons, 2009.
[7] Tian, Q., Yuan, Y. C., Rong, M. Z., & Zhang, M. Q, “A thermallyremendable epoxy resin”, Journal of Materials Chemistry, Vol. 19,No. 9, pp.1289-1296, 2009.
[8] Chujo, Y., Sada, K., & Saegusa, T., “Polyoxazoline having acoumarin moiety as a pendant group. Synthesis and photogelation”,Macromolecules, Vol. 23, No. 10, pp. 2693-2697, 1990.
[9] Yabuki, A., & Sakai, M., “Self-healing coatings of inorganic particlesusing a pH-sensitive organic agent”, Corrosion Science, Vol. 53, No.2, pp. 829-833, 2011.
[10] Rahmathullah, M. A. M., & Palmese, G. R., “Crack‐healingbehavior of epoxy–amine thermosets”, Journal of applied polymerscience, Vol. 113, No. 4, pp. 2191-2201, 2009.
[11] Cho, S. H., Andersson, H. M., White, S. R., Sottos, N. R., & Braun,P. V., “Polydimethylsiloxane‐based self‐healing materials”,Advanced Materials, Vol. 18, No. 8, pp. 997-1000, 2006.
[12] Blaiszik, B. J., Kramer, S. L., Olugebefola, S. C., Moore, J. S.,Sottos, N. R., & White, S. R., “Self-healing polymers and
composites”, Annual review of materials research, Vol. 40, pp. 179-211, 2011.
[13] Ahangaran, F., & Navarchian, A. H., “A review of recent studies onself-healing smart composites for application in dentistry”, Journalof Science and Technology of Composites, Vol. 6, No. 6, pp. 435-
450, 2019 .
[14] Ahangaran, F., Navarchian, A. H., & Picchioni, F., “Materialencapsulation in poly (methyl methacrylate) shell: A review”,
Journal of applied polymer science, Vol. 136, No. 41, pp. 48039 (1-21), 2019.
[15] Ahangaran, F., Microencapsulation: Solvent evaporation, Elsevier,2022.
[16] Ahangaran, F., & Navarchian, A. H., “Towards the development ofself-healing and antibacterial dental nanocomposites via incorporation of novel acrylic microcapsules”, Dental Materials,
Vol. 38, No. 5, pp. 858-873, 2022.
[17] Ahangaran, F., Hayaty, M., Navarchian, A. H., & Picchioni, F.,“Micromechanical assessment of PMMA microcapsules containing epoxy and mercaptan as self-healing agents”, Polymer Testing, Vol.64, pp. 330-336, 2017.
[18] Shi, X., Nguyen, T. A., Suo, Z., Liu, Y., & Avci, R., “Effect ofnanoparticles on the anticorrosion and mechanical properties of epoxy coating”, Surface and Coatings Technology, Vol. 204, No.3,pp. 237-245, 2009.
[19] Zhang, M. Q., Rong, M. Z., Yu, S. L., Wetzel, B., & Friedrich, K.,“ Improvement of tribological performance of epoxy by theaddition of irradiation grafted nano ‐ inorganic particles ” ,Macromolecular materials and engineering, Vol. 287, No. 2, pp.111-115, 2002.
[20] Yamini, S., & Young, R. J., “Stability of crack propagation in epoxyresins”, Polymer, Vo. 18, No.10, pp. 1075-1080, 1977.
[21] Wang, H., & Zhou, Q., “Evaluation and failure analysis of linseed oil encapsulated self-healing anticorrosive coating”, Progress inOrganic Coatings, Vol. 118, pp. 108-115, 2018.
[22] Li, H., Cui, Y., Li, Z., Zhu, Y., & Wang, H., “Fabrication ofmicrocapsules containing dual-functional tung oil and properties suitable for self-healing and self-lubricating coatings”, Progress in Organic Coatings, Vol. 115, pp. 164-171, 2018.
[23] Blaiszik, B. J., Sottos, N. R., & White, S. R., “Nanocapsules for self-healing materials” Composites Science and Technology, Vol.68, No. 3-4, pp.978-986, 2008.
[24] Hasanzadeh, M., Shahidi, M., & Kazemipour, M., “Application ofEIS and EN techniques to investigate the self-healing ability of coatings based on microcapsules filled with linseed oil and CeO2 nanoparticles”, Progress in Organic Coatings, Vol. 80, pp. 106-119,2015.
[25] Suryanarayana, C., Rao, K. C., & Kumar, D., “Preparation andcharacterization of microcapsules containing linseed oil and its usein self-healing coatings’, Progress in organic coatings, Vol. 63, No.1, pp. 72-78, 2008.
[26] Tatiya, P. D., Hedaoo, R. K., Mahulikar, P. P., & Gite, V. V., “Novel polyurea microcapsules using dendritic functional monomer synthesis, characterization, and its use in self-healing and anticorrosive polyurethane coatings”, Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 52, No. 4, pp. 1562-1570, 2013.
[27] Jadhav, R. S., Hundiwale, D. G., & Mahulikar, P. P. “Synthesis and characterization of phenol – formaldehyde microcapsules containing linseed oil and its use in epoxy for self‐healing and
anticorrosive coating”, Journal of applied polymer science, Vol.119, No. 5, pp. 2911-2916, 2011.
[28] Huang, M., & Yang, J., “Facile microencapsulation of HDI for selfhealing anticorrosion coatings”, Journal of materials chemistry, Vol.21, No. 30, pp. 11123-11130, 2011.
[29] Li, H., Cui, Y., Wang, H., Zhu, Y., & Wang, B., “Preparation and application of polysulfone microcapsules containing tung oil in selfhealing and self-lubricating epoxy coating”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 518, pp. 181-187, 2017.
[30] Ng, S. L., Such, G. K., Johnston, A. P., Antequera-García, G., & Caruso, F., “Controlled release of DNA from poly
(vinylpyrrolidone) capsules using cleavable linkers”, Biomaterials, Vol. 32, No. 26, pp. 6277-6284, 2011.
[31] Qian, B., Song, Z., Hao, L., Wang, W., & Kong, D., “Self-Healing Epoxy Coatings Based on Nanocontainers for Corrosion Protection of Mild Steel”, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 164, No. 2, C54-C60, 2017.
[32] Al-Maadeed, M. A. S., Vijayan P, P. “TiO2 nanotubes and mesoporous silica as containers in self-healing epoxy coatings”,Scientific reports, Vol. 6, No. 1, pp. 38812 (1-9), 2016.
[33] Ahangaran, F., Hayaty, M., Navarchian, A. H., Pei, Y., & Picchioni, F., “Development of self-healing epoxy composites via incorporation of microencapsulated epoxy and mercaptan in poly (methyl methacrylate) shell”, Polymer Testing, Vol. 73, pp. 395-403,2019.
[34] Pulikkalparambil, H., Siengchin, S., & Parameswaranpillai, J.,“Corrosion protective self-healing epoxy resin coatings based on inhibitor and polymeric healing agents encapsulated in organic and inorganic micro and nanocontainers”, Nano-structures & nanoobjects,Vol. 16, pp. 381-395, 2018.
[35] Cho, S. H., White, S. R., & Braun, P. V., “Self‐healing polymer coatings”, Advanced Materials, Vol. 21, No. 6, pp. 645-649, 2009.
[36] Samadzadeh, M., Boura, S. H., Peikari, M., Ashrafi, A., & Kasiriha,M., “Tung oil: An autonomous repairing agent for self-healing epoxy coatings”, Progress in Organic Coatings, Vol.70, No. 4, pp.383-387, 2011.
[37] García, S. J., Fischer, H. R., White, P. A., Mardel, J., González-García, Y., Mol, J. M. C., & Hughes, A. E., “ Self-healing
anticorrosive organic coating based on an encapsulated water reactive silyl ester: synthesis and proof of concept”, Progress inOrganic Coatings, Vol. 70, No. 2, pp. 142-149, 2011.
[38] Liu, X., Zhang, H., Wang, J., Wang, Z., & Wang, S., “Preparationof epoxy microcapsule based self-healing coatings and theirbehavior”, Surface and Coatings Technology, Vol. 206, No. 23, pp.4976-4980, 2012.
[39] Siva, T., & Sathiyanarayanan, S., “ Self-healing coatings containing dual active agent loaded urea formaldehyde (UF) microcapsules”,Progress in Organic Coatings, Vol. 82, pp. 57-67, 2015.
[40] Szabó, T., Telegdi, J., & Nyikos, L., “Linseed oil-filled microcapsules containing drier and corrosion inhibitor–Their effects on self-healing capability of paints”, Progress in Organic Coatings,Vol. 84, pp. 136-142, 2015.
[41] Safaei, F., Khorasani, S. N., Rahnama, H., Neisiany, R. E., &Koochaki, M. S., “Single microcapsules containing epoxy healingagent used for development in the fabrication of cost efficient selfhealing
epoxy coating”, Progress in Organic Coatings, Vol. 114, pp.40-46, 2018.
[42] Kongparakul, S., Kornprasert, S., Suriya, P., Le, D., Samart, C.,Chantarasiri, N., & Guan, G., “Self-healing hybrid nanocomposite anticorrosive coating from epoxy/modified nanosilica/perfluorooctyl triethoxysilane”, Progress in Organic
Coatings, Vol. 104, pp. 173-179, 2017.
[43] Weishaar, A., Carpenter, M., Loucks, R., Sakulich, A., & Peterson,A. M., “Evaluation of self-healing epoxy coatings for steel reinforcement”, Construction and Building Materials, Vol. 191, pp.125-135, 2018.
[44] Ma, Y. X., Zhang, Y., Liu, J. T., Li, M. Y., & Xu, Y. Q., “Selfhealing epoxy coating modified by double-walled microcapsules based polyurea for metallic protection”, In Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd , Vol. 821, pp. 313-320,2019.
[45] Navarchian, A.H., Najafipoor, N., Ahangaran, F., “Surfacemodified poly(methyl methacrylate) microcapsules containing linseed oil for application in self-healing epoxy-based coatings”,Progress in Organic Coatings, Vol. 132, pp. 288-297, 2019.
[46] Li, J., Shi, H., Liu, F., & Han, E. H., “Self-healing epoxy coating based on tung oil-containing microcapsules for corrosion protection”, Progress in Organic Coatings, Vol. 156, pp. 106236,2021.
[47] Schlemper, D. M., & Pezzin, S. H., “Self-healing epoxy coatings containing microcapsules filled with different amine compounds–A comparison study”, Progress in Organic Coatings, Vol. 156, pp.106258, 2021.
[48] Huang, M., Zhang, H., & Yang, J., “Synthesis of organic silane microcapsules for self-healing corrosion resistant polymer coatings”,Corrosion Science, Vol. 65, pp. 561-566, 2012.
[49] Pilbáth, A., Szabó, T., Telegdi, J., & Nyikos, L., “SECM study of steel corrosion under scratched microencapsulated epoxy resin”,Progress in Organic Coatings, Vol. 75, No.4, pp. 480-485, 2012.
[50] Boura, S. H., Peikari, M., Ashrafi, A., & Samadzadeh, M., “Selfhealing ability and adhesion strength of capsule embedded coatings—Micro and nano sized capsules containing linseed oil”,Progress in Organic Coatings, Vol. 75, No. 4, pp. 292-300, 2012.
[51] Huang, M., & Yang, J., “Salt spray and EIS studies on HDI microcapsule-based self-healing anticorrosive coatings”, Progress in Organic Coatings, Vol. 77, No. 1, pp. 168-175, 2014.
[52] Luo, X., & Mather, P. T., “Shape memory assisted self-healing coating”, ACS Macro Letters, Vol. 2, No. 2, pp. 152-156, 2013.
[53] Behzadnasab, M., Esfandeh, M., Mirabedini, S. M., Zohuriaan-Mehr, M. J., & Farnood, R. R., “Preparation and characterization of linseed oil-filled urea–formaldehyde microcapsules and their effect on mechanical properties of an epoxy-based coating”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 457, pp.16-26, 2014.
[54] Yi, H., Deng, Y., & Wang, C., “Pickering emulsion-based fabrication of epoxy and amine microcapsules for dual core selfhealing coating”, Composites Science and Technology, Vol. 133, pp.51-59, 2016.
[55] Chen, Y., Xia, C., Shepard, Z., Smith, N., Rice, N., Peterson, A. M.,& Sakulich, A., “Self-Healing Coatings for Steel-Reinforced Concrete”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, Vol. 5, No.5, pp. 3955-3962, 2017.
[56] Lang, S., & Zhou, Q., “Synthesis and characterization of poly (ureaformaldehyde)microcapsules containing linseed oil for self-healing coating development”, Progress in Organic Coatings, Vol. 105, pp.99-110, 2017.
[57] Li, H., Cui, Y., Wang, H., Zhu, Y., & Wang, B., “Preparation and application of polysulfone microcapsules containing tung oil in selfhealing and self-lubricating epoxy coating”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 518, pp. 181-