مقایسه خواص مکانیکی و تریبولوژیکی نانوکامپوزیت‌های آلیاژ آلومینیم 5083 با استفاده از پودر دی‌بوراید تیتانیم و نانو لوله کربنی با فرآیند اصطکاکی– اغتشاشی

مصطفی گلی؛ احمد افسری؛ سید احمد به گزین؛ سید محمدرضا ناظم السادات

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 2138-2146

10.22068/jstc.2023.1988946.1824