فصلنامه علمی - پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت منتشر شد.