نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان

4 گروه سامانه‌های زیستی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، مازندران

5 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان

6 گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه کانکتیکات

10.22068/jstc.2023.1972309.1809

چکیده

این تحقیق با هدف ساخت و ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی (جذب آب) کامپوزیت سبز ژئوپلیمر تقویت‌شده با الیاف کنف و نانولوله کربنی انجام شد. برای این منظور تاثیر مقدار الیاف کنف، نانولوله کربن و نیز مقدار آب هر کدام در 5 سطح (درصد وزنی) نسبت به ژئوپلیمر مبتن ی بر متاکائولن و سرباره فولاد بر خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. از روش آماری سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی برای انتخاب اختلاط‌‌ها استفاده شد. بر روی ‌نمونه‌ها، آزمون‌های خمش (مقاومت خمشی، مدول‌ الاستیستیه و چقرمگی شکست)، فشار و جذب آب انجام گردید. همچنین، ریزساختار ژئوپلیمر و کیفیت پراکندگی نانولوله کربن و الیاف کنف در ماتریس کامپوزیت با استفاده از تصاویرFESEM ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که با اضافه‌کردن مقدار الیاف کنف تا سطح 7.5 درصد مقاومت خمشی، فشاری، چقرمگی شکست و جذب آب افزایش یافتند، در حالی‌که در مقادیر بالاتر الیاف مقادیر مقاومت مکانیکی روند نزولی داشتند. همچنین حضور نانولوله کربن به‌عنوان تقویت‌کننده، تا سطح 0.6 درصد تاثیر مثبت در افزایش مقادیر مقاومتی کامپوزیت‌ داشتند. بررسی‌های FESEM نیز افزایش اندازه منافذ ماده زمینه را با افزایش مقدار نانو‌الیاف و نانولوله‌ کربن نشان داد. به طور کلی در این تحقیق، با توجه به نتایج آماری، نمونه با ترکیب شرایط اختلاط الیاف کنف 7.5 درصد، نانولوله کربن 0.6 درصد و آب به مقدار 29 درصد به عنوان ترکیب بهینه معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manufacturing and evaluation of mechanical and physical properties of green geopolymer composite reinforced with kenaf fibers and carbon nanotubes

نویسندگان [English]

 • Vajihe Sadeghi Panah 1
 • Mehrab Madhoushi 2
 • Taghi Tabarsa 3
 • Morteza Nazerian 4
 • Ebrahim Najafi Kani 5
 • Zahra Abdullahnejad 6

1 Department of Wood Engineering and Technology,, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

2 Department of Wood Engineering and Technology,, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

3 Department of Wood Engineering and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

4 Department of Biological Systems Engineering, Shahid Beheshti University, Zirab Campus, Mazandaran, Iran

5 Faculty of Chemical, Oil and Gas Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

6 Department of Civil and Environmental Engineering, University of Connecticut, Storrs, United States of America

چکیده [English]

The aim of this study was manufacturing and evaluation of the mechanical and physical (water absorption) of a green geopolymer composite reinforced with kenaf fibers and carbon nanotubes. For this purpose, the effect of amount of kenaf fibers, carbon nanotubes and water each in 5 levels (% wt) compared to metakaolin-based geopolymer and steel slag on the mechanical and physical properties of the composite were evaluated. Response surface method and central composite design were used as statistical method to select the mixtures. Bending tests (bending strength, modulus of elasticity and fracture toughness), compression test and water absorption were conducted on the samples. Also, ultrastructure of geopolymer and dispersion quality of carbon nanotubes and kenaf fibers in the composite matrix, was evaluated by FESEM images. The results showed that by increasing the amount of kenaf fibers up to 7.5%, the bending strength, compressive strength, fracture toughness and water absorption increased, whilst at higher amounts of the fibers, the values of mechanical strength decreased. Also, the use of carbon nanotube as a reinforcement up to 0.6%, had a positive effe on increasing the mechanical strengths of the composite. The results of FESEM showed that with increasing the amount of percentage of kenaf fibers, and carbon nanotubes the diameters of pores in matarix highly increased. Generally, in this research accoriding to the statistical results, the sample with the combination of 7.5% kenaf fiber, 0.6% carbon nanotube and 29% water is introduced as the optimal combination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Composite
 • Geopolymer
 • Carbon nanotube
 • Kenaf fiber
 • Fracture toughness