نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، شیمی آلی ، گروه شیمی، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد

2 دکترای تخصصی، شیمی کاربردی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

10.22068/jstc.2019.105180.1526

چکیده

در این پژوهش با هدف بهبود بازده بارگذاری واندازه ذرات، نانوکامپوزیت کیتوزان‌مونت‌موریلونیت (Chitosan-MMT)، به وسیله روش ژل‌سازی یونی جهت کنترل رهایش کارکامین (دی‌فرولوئیل‌متان) تهیه گردید وتوسط روش سطح پاسخ بهینه‌سازی شد. متغیرهای متفاوت (غلظت پلی‌ساکارید، درصد مونت‌موریلونیت، غلظت سورفکتانت (فعال کننده سطح)، مقدار دارو و مدت زمان ارتعاش اولتراسونیک جهت تعیین فرمولاسیون بهینه بررسی شد. دو متغیر غلظت پلی‌ساکارید و حجم توئین که بر بازده بارگذاری و اندازه ذرات کارایی قویتری داشتند، برای به‌دست آوردن فرمول مطلوب انتخاب شدند. غلظت پلی‌ساکارید، غلظت فعال کننده سطح و زمان ارتعاش اولتراسونیک بیشترین تاثیر را بر اندازه ذرات داشت. افزودن مونت موریلونیت به طور قابل ملاحظه‌ای باعث افزایش بازده بارگذاری کارکامین شد. درصد مطلوب برای مونت-موریلونیت30% بود. همچنین، افزایش مقدار کارکامین تا مقدار بهینه (میلی‌گرم/ میلی‌لیتر) منجر به افزایش بازده بارگذاری شد. شاخصه‌های فیزیکوشیمیایی فرمولاسیون بهینه نانوسامانه از منظر بازده درون‌گیری، پروفایل رهایش دارو، اندازه، پتانسیل زتا، مورفولوژی سطح و طیف FTIR تعیین گردید. فرمولاسیون A2 با اندازه ذرات 23.8-31.6 nm بازده بارگذاری 93.71% و پتانسیل زتاmV 0.18 ± -38.73 به عنوان فرمول بهینه انتخاب شد. بررسی‌های SEM و FTIR نشان از مورفولوژی کروی و عدم وجود برهمکنش شیمیایی میان نانوسامانه و دارو بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation and optimization of Chitosan-Montmorillonite nanocomposite formulations containing Curcumin

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Chegeny 1
  • shabnam jahani zadeh 2

1 Organic Chemistry, Department of Chemistry, Ayatollah Boroujerdi University, Borujerd, Iran

2 Applied Chemistry, Young Researchers and Elite Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

چکیده [English]

In this research, with the aim of improve the loading efficiency and particle size, Chitosan (CS)-Montmorillonite (MMT) nanocomposite were prepared using a ionic gelatinization method for controlled delivery of curcumin and optimized via response surface method. Different variables (Chitosan concentration, MMT percentage, surfactant concentration, drug amount and sonication time) were used to determine the optimum formulation. Two parameters of polysaccharide concentration and tween volume were selected to obtain optimum formulation with highest loading efficiency and minimum particle size.
Polysaccharide concentration, surfactant concentration and sonication time had higher effect on particle size. MMT addition significantly enhanced the entrapment efficiency of Curcumin and the optimal value for MMT was 3 w%. Also, the increase in drug amount (mg/ml) resulted in the increase in entrapment efficiency.
Physicochemical characteristics of optimal formulation were determined in terms of entrapment efficiency, release profile, Size, Zeta potential, surface morphology and FTIR spectra. Formulation A2 with 23.8-31.3 nm diameter size, 93.71% entrapment efficiency and -38.73 ± 0.88 mV Zeta potential was selected as the optimum formulation. SEM and FTIR studies revealed spherical morphology and lack of chemical interaction between nano system and drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • curcumin
  • Montmorilonite
  • ionic gelatinization