نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

10.22068/jstc.2021.527365.1714

چکیده

در این مقاله، نانوکامپوزیت پلی آمید 6 (PA6)/لاستیک آکریلونیتریل بوتادین (NBR)/پرلیت با استفاده از روش اختلاط مذاب در یک مخلوط کن داخلی تهیه شد. از روش سطح پاسخ (RSM) و طرح مرکب مرکزی (CCD) برای بررسی تأثیر دو متغیر موادی درصد وزنی نانوذره پرلیت و الاستومر NBR بر استحکام کششی و استحکام ضربه نانوکامپوزیت های PA6/NBR/Perlite استفاده شد. ریز ساختار نمونه های نانوکامپوزیتی نیز برای تایید نتایج بدست آمده به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده از روش بهینه سازی سطح پاسخ، در 20% وزنی الاستومرNBR ، با افزایش نانوذره پرلیت از 3% به 7% وزنی، مقدار استحکام کششی 12.9% افزایش می یابد و از طرفی مقدار استحکام ضربه نیز 47.7% کاهش می یابد. تحت شرایط بهینه، مقادیر متغیرهای موادی نانوذره پرلیت و الاستومر NBR به ترتیب 4.37 و 34.83 درصد وزنی خواهد بود که در این صورت بیشینه مقادیر استحکام کششی (MPa 58.4 و استحکام ضربه (J/m 66.3) می تواند به طور همزمان بدست آید. مشاهدات تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ثابت کرد که تفاوت در نتایج مکانیکی بدلیل اندازه متفاوت فاز الاستومری در ترکیبات مختلف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling and optimization of mechanical properties of PA6/NBR nanocomposite reinforced with perlite nanoparticle

نویسندگان [English]

  • Ali Ghorbankhan 1
  • Mohammad Reza Nakhaei 2
  • Pedram Safarpour 2

1 Faculty of Mechanics and Energy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Faculty of Mechanics and Energy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this paper, nanocomposites based on polyamide 6 (PA6)/acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)/Perlite were prepared by melt mixing technique in an internal mixer. Response surface methodology (RSM) and central composite design (CCD) were used to study the influence of two material variables including perlite content and NBR content on tensile strength and impact strength of PA6/NBR/Perlite nanocomposites. The microstructure of nanocomposites samples was also examined to confirm the result obtained by scanning electron microscopy images. Based on the results obtained from the response surface methodology, when NBR phase content is 20%wt., with increasing perlite nanoparticles from 3% to 7% wt., the value of tensile strength increased by 12.9% and on the other hand, the value of impact strength decreased by 47.7%. Under optimal conditions of perlite content of 4.37 wt. and NBR content of 34.83 wt., the simultaneous maximization of the tensile strength (58.4 MPa) and impact strength (66.3 J/m) could be obtained. Observations of scanning electron microscopy images showed that the difference in mechanical results was due to the different sizes of the elastomeric phase in different compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyamide 6
  • Acrylonitrile Butadiene Rubber
  • Perlite
  • Nanocomposite
  • Response surface methodology
[1] Esmizadeh, E., Irani, A., Naderi, G., Ghoreishy, M. H. R. and  Dobious, C., “Effect of Carbon Nanotube on Pa6/Eco Composites: Morphology Development, Rheological, and Thermal Properties“ Journal of Applied Polymer Science, Vol. 135, No. 12, pp. 45977, 2018.
[2] Nakhaei, M.R. Mohammadi, Sh. Naderi, Gh. and Ghoreishy, M.H.R. “Experimental Study of Microstructure, Thermal and Mechanical Properties of PA6/NBR Nanocomposites Reinforced with Graphene Nanoparticle”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, No.3, pp. 419-426, 2019.
[3]   Malek-Mohammadi, H. Majzoobi, G.H. and Payandehpeyman, J., “Experimental and Analytical Study of the Compression Behavior of Graphene Oxide and Nano-clay Reinforced Polycarbonate Nanocomposites at Low Strain Rates ”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, No. 3, pp. 427-434, 2019
[4]   Mohsenzadeh, R. and Shelesh-Nezhad, K., “Experimental Studies on the Durability of PA6-PP-CaCO3 Nanocomposite Gears,” In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 2, pp. 147-156, 2016.
 [5] Jiri, G., Handbook of Thermoplastic Elastomer, William Andrew Publishing, New York, 2007.
[6] Taghizadeh, E., Naderi, G. and  Dubois, C., “Rheological and Morphological Properties of Pa6/Eco Nanocomposites“ Rheologica acta, Vol. 49, No. 10, pp. 1015-1027, 2010.
[7] Paran, S., Naderi, G., Ghoreishy, M. and  Dubois, C., “Essential Work of Fracture and Failure Mechanisms in Dynamically Vulcanized Thermoplastic Elastomer Nanocomposites Based on Pa6/Nbr/Xnbr-Grafted Hnts“ Engineering Fracture Mechanics, Vol. 200, pp. 251-262, 2018.
[8] Nakhaei, M.-R., Mohammadi, S., Naderi, G. and  Ghoreishy, M.-H., “Experimental Study of Microstructure, Thermal and Mechanical Properties of Pa6/Nbr Nanocomposites Reinforced with Graphene Nanoparticle“ Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 6, No. 3, pp. 419-426, 2019.
[9] Haghgoo, M. Ansari Khalkhali, R. and Hassanzadeh-Aghdam, M. K., “Micromechanical Analysis of Electro-Elastic Response of Polymer Composites Reinforced With Fuzzy Fiber Containing CNTs”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 5, No. 4, pp. 485-498, 2019.
[10] Fagundes, E. and  Jacobi, M. A., “Pa/Nbr Tpvs: Cross Link System and Properties“ POLIMEROS-CIENCIA E TECNOLOGIA, Vol. 22, No. 2, pp. 212-216, 2012.
[11] Mehrabzadeh, M. and  Delfan, N., “Thermoplastic Elastomers of Butadiene‐Acrylonitrile Copolymer and Polyamide. Vi. Dynamic Crosslinking by Different Systems“ Journal of applied polymer science, Vol. 77, No. 9, pp. 2057-2066, 2000.
[12] Paran, S. R., Naderi, G. and  Ghoreishy, M. R., “Effect of Halloysite Nanotube on Microstructure, Rheological and Mechanical Properties of Dynamically Vulcanized Pa6/Nbr Thermoplastic Vulcanizates“ Soft Materials, Vol. 14, No. 3, pp. 127-139, 2016.
[13] Sahraeian, R. and  Esfandeh, M., “Mechanical and Morphological Properties of Ldpe/Perlite Nanocomposite Films“ Polymer Bulletin, Vol. 74, No. 4, pp. 1327-1341, 2017.
[14] Sahraeian, R., Hashemi, S., Esfandeh, M. and  Ghasemi, I., “Preparation of Nanocomposites Based on Ldpe/Perlite: Mechanical and Morphological Studies“ Polymers and Polymer Composites, Vol. 20, No. 7, pp. 639-646, 2012.
[15] Haghnegahdar, M., Naderi, G. and  Ghoreishy, M., “Fracture Toughness and Deformation Mechanism of Un-Vulcanized and Dynamically Vulcanized Polypropylene/Ethylene Propylene Diene Monomer/Graphene Nanocomposites“ Composites Science and Technology, Vol. 141, pp. 83-98, 2017.
[16] Nakhaei, M., Naderi, G. and  Mostafapour, A., “Effect of Processing Parameters on Morphology and Tensile Properties of Pp/Epdm/Organoclay Nanocomposites Fabricated by Friction Stir Processing“ Iranian Polymer Journal, Vol. 25, No. 2, pp. 179-191, 2016.
[17] Nakhaei, M. R., Mostafapour, A. and  Naderi, G., “Optimization of Mechanical Properties of Pp/Epdm/Clay Nanocomposite Fabricated by Friction Stir Processing with Response Surface Methodology and Neural Networks“ Polymer Composites, Vol. 38, pp. E421-E432, 2017.
[18] Naderi, G., Lafleur, P. G. and  Dubois, C., “The Influence of Matrix Viscosity and Composition on the Morphology, Rheology, and Mechanical Properties of Thermoplastic Elastomer Nanocomposites Based on Epdm/Pp“ Polymer composites, Vol. 29, No. 12, pp. 1301-1309, 2008.
[19]  Khodabandelou, M., Aghjeh, M. K. R. and Mazidi, M. M., “Fracture Toughness and Failure Mechanisms in Un-Vulcanized and Dynamically Vulcanized PP/EPDM/MWCNT Blend-Nanocomposites“ RSC Advances, Vol. 5, No. 87, pp. 70817-70831, 2015 .
[20]  Jalilian, H. Naderi, G. and Shokoohi, S., “Investigation on the Microstructure and Properties of PVC Toughened with DOP/PMMA/Nano-Graphene”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 5, No. 3, pp. 451-456, 2018.
[21]  Nakhaei, M., Arab, N.B, Naderi, G and Gollo, H., “Experimental study on optimization of CO2 laser welding parameters for polypropylene-clay nanocomposite welds”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 27, No. 3, pp. 843-848, 2013.