علوم و فناوری کامپوزیت (JSTC) - مقالات آماده انتشار